A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt

A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt

Mar 21, 2018

MAC APPLICATION

0 1

A Better Finder Rename là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc đổi tên file trên thế giới hiện nay. Bất cứ ai cần phải đổi tên hàng loạt rất nhiều file hàng ngày, đặc biệt là các nhà phát triển web và bất cứ ai làm việc với rất nhiều hình ảnh hoặc file âm thanh – có thể nghĩ tới A Better Finder Rename.

A Better Finder Rename cung cấp một bộ hoàn chỉnh các tùy chọn thay đổi tên, chúng được tổ chức vào 7 loại khác nhau. Mọi thứ từ việc sửa đổi văn bản và thêm số thứ tự vào đến thay đổi định dạng và đổi tên các file dựa vào ngày giờ ( đặc biệt là tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia). Hơn nữa, bạn có thể chỉ định, áp dụng và tiết kiệm nhiều bước đổi tên, và A Better Finder Rename có thể tự động giải quyết các xung đột về tên file.

better-finder-rename2

A Better Finder Rename 10.8

https://www.fshare.vn/file/C2ZH8GAQLG9O

A Better Finder Rename v10.14

https://www.fshare.vn/file/UF9SX12W6S68

A Better Finder Rename 10.18

https://www.fshare.vn/file/K29T4SGK87Z4

A Better Finder Rename 10.20

https://www.fshare.vn/file/Z8T8BLRUNG1G

A Better Finder Rename 10.21

https://www.fshare.vn/file/BJIOMRPZKM4F

A Better Finder Rename 10.26

https://www.fshare.vn/file/2RFI1A25CYLQ

A Better Finder Rename 10.27

https://www.fshare.vn/file/LRRBWCN341JE

 


Leave a Comment