PuTTY for Mac – SSH Client trên Mac

PuTTY for Mac – SSH Client trên Mac

Mar 3, 2018

Developer

1 0

PuTTY SSH Client chuyên nghiệp nghiệp dành cho các bạn hay làm việc với Server. Putty hỗ trợ các giao thức kết nối như: SSH, FTP, SCP, Telnet,…

Supported protocols:
• Telnet
• FTP
• SFTP
• SSH
• SCP

PuTTY for Mac 8.7.0

https://www.fshare.vn/file/US4Y8ZYN5D5C


Leave a Comment