MacAppBlocker – Đặt mật khẩu cho ứng dụng trên Mac

MacAppBlocker – Đặt mật khẩu cho ứng dụng trên Mac

Mac App Blocker là một công cụ vô cùng hữu ích giúp người dùng ngăn chặn các ứng dụng của mình không bị truy cập trái phép bởi những người khác.

Với phần mềm này, bạn có thể bảo vệ các ứng dụng trên Mac bằng cách cài đặt mật khẩu, điều này giúp giữ các ứng dụng và hệ điều hành Mac của bạn được an toàn. Bạn thể thiết lập giá trị thời gian chờ để tự động thoát khỏi ứng dụng ngay cả khi bạn để cho máy tính của bạn không bị giám sát mà bạn vẫn được bảo vệ.

MacAppBlocker_3.1.6

https://www.fshare.vn/file/BWDUVJUDYH7B


Leave a Comment